Simskolan Lilla Svanens läroplan

Syftet med läroplanen för SLS är att främja en likvärdig och enhetlig simundervisning på alla orter, att vägleda och bidra till att skapa de bästa förutsättningarna för utveckling av kvaliteten på simundervisningen genom att sätta samma fundament för alla våra aktiviteter.

Simskolan Lilla Svanens värdegrund

Simskolan är organiserad och kontrollerad av SLS. Det är ett planerat och målinriktat samspel och samarbete, där barnets lek är av central betydelse. Utgångspunkten är en helhetssyn på barns tillväxt, utveckling och lärande utifrån fysisk fostran och utbildningsvetenskap, särskild småbarnsfostran, men också bred, mångvetenskaplig kunskap och forskning samt behärskning av olika pedagogiska metoder.
SLS centrala tillgång är dess professionella personal. När det gäller simundervisningen av hög kvalitet är det väsentligt att hela arbetsgruppen och varje enskild instruktör har en stark yrkeskompetens och medvetenhet. En trygg känsla skapas för barnet med regelbundna lektionsrutiner med tydliga gränser och regler. Barnet får instruktörens uppmärksamhet och närhet.

De värderingar som ligger till grund för läroplanen ur barnets synvinkel

· De värderingar som ligger till grund för läroplanen ur barnets synvinkel.
· Jag utvecklar en sund och stark självkänsla.
· Mina grundläggande behov tillgodoses.
· Jag blir hörd och jag har möjlighet att påverka.
· Jag får växa och utvecklas i en trygg miljö där jag har långsiktiga och trygga relationer.
· Jag blir empatiskt och positivt bemött. Jag är omhändertagen.
· Jag är uppskattad och accepterad som mig själv. Jag är älskad.
· Jag har mänsklig värdighet och mina rättigheter.
· Jag behandlas rättvist och lika. Jag lär mig ansvar.
· Jag bemöts efter min utvecklingsnivå.
· Jag får leka och förverkliga mig själv och delta i gruppaktiviteter.

· Jag får växa, utvecklas, leka och lära och uppleva glädjen i att lära från min egen utgångspunkt.


Utbildningsmål


"Jag utvecklar en sund och stark självkänsla."

SLS verksamhet betonar barndomens självständighet, vårdar barndomen och vägleder barnet i att växa som person. Åtgärder indikeras av barnet:

· främjande av personligt välbefinnande
· stärka beteenden och arbetssätt som tar hänsyn till andra
· gradvis ökad självständighet

Nyckeln till att främja personligt välbefinnande är att varje barns individualitet respekteras. Genom att främja personligt välbefinnande skapas en grund för att varje barn ska fungera och utvecklas som sin egen unika personlighet.

Att stärka beteenden och sätt att göra saker som tar hänsyn till andra innebär som ett pedagogiskt mål att varje barn lär sig att ta hänsyn till andra och bry sig om andra. Barnet har en positiv inställning till sig själv, andra människor, olika kulturer och miljöer. Småbarnsfostran å sin sida skapar förutsättningar för bildandet av ett gott samhälle och en gemensam värld.

Den gradvisa ökningen av självständigheten som utbildningsmål gör att barnet, efter sina förutsättningar, kan ta hand om sig själv och sina nära och kära och fatta beslut och val i sitt liv. När barnet lär sig att ta hand om sig själv kan det lita på sina egna färdigheter. De får lära sig att vara självständiga även om nödvändig omsorg och säkerhet alltid finns i närheten.ä.


Instruktörer

Våra instruktörer ska vara engagerade, lyhörda och kunna reagera på barnets känslor och behov. Instruktöen möjliggör en god stämning i vuxnas och barns gemenskap, där barn kan uppleva samhörighet och inkludering. Instruktöen uppmuntrar barnet och familjen att vara självständiga och att lära sig färdigheter så att barnet känner glädjen över sina färdigheter, men också får den hjälp det behöver. Instruktöen förmedlar också tidigare generationers erfarenheter och kulturarv till barnen med hjälp av miljön och i gemensamma aktiviteter.
Den kunskap och erfarenhet som instruktörsutbildningen producerar skapar grunden för kompetens. De anställda på SLS dokumenterar, utvärderar och strävar ständigt efter att förbättra sin verksamhet. Instruktörer upprätthåller och utvecklar sina professionella färdigheter och är medvetna om de förändrade behoven av simundervisning.


Glädjen att lära

Barnet är född nyfiken, det tycker om vatten, vill lära sig nya saker, och älskar repetition. Lärande är en holistisk händelse för ett barn. Barnet övar och lär sig olika färdigheter, och när det möter nya saker använder barnet alla sina sinnen för att hjälpa sitt lärande. När barn interagerar med miljö och människor kopplar barn saker och situationer till sina egna upplevelser, känslor och konceptuella strukturer.

Ett barn lär sig bäst när det är aktivt och intresserad. Genom att agera på ett meningsfullt sätt kan barnet uppleva glädjen i lärande och framgång. Att leka, röra sig, utforska och uttrycka sig inom olika områden är barnspecifika sätt att agera och tänka. En aktivitet som är naturlig för ett barn stärker dess välmående och självuppfattning och ökar dess möjligheter till delaktighet.

Barn leker för lekens skull, och i bästa fall ger det dem djup tillfredsställelse. Barn leker inte för att lära sig, utan lär sig medan de leker.

Trygga mänskliga relationer är grunden för ett gott lärande och en positiv inställning till lärande.. Pedagogens engagemang för simundervisning kan ses som lyhördhet för barnets känslor och känslomässiga välbefinnande. Pedagogen lyssnar på barnet och ger barnet möjligheter att ta initiativ, välja sin verksamhet, forska, dra slutsatser och uttrycka sina tankar. På simskolan skapas positiva attityder även för annat lärande


Språkets betydelse i simundervisningen

Från början är ett litet barn intresserad av sin omgivning och bygger en bild av omvärlden och sin plats i den. I denna process är språkets betydelse central. Språket stöder utvecklingen av barnets tankefunktion och kommunikation. Språkets funktion som stöd för tankefunktioner framhävs när barnet växer upp, då det kopplas till problemlösning, logiskt tänkande och fantasi. Färdigheter relaterade till språkkontroll är grunden för att lära sig färdigheter inom andra områden.

Lek och sagor har en speciell betydelse i SLS. De är grunden för barnets språkutveckling och förståelse av världsbilden. Att lära sig ett språk är alltid en kreativ och personlig process, där imitation spelar en viktig roll. I relationer mellan vuxna och andra kompisar i vattnet, genom olika veckoteman, sånger, ramsor och lekar, lär sig barn kulturella och sociala seder och olika kommunikationsmodeller.

Till en början uttrycker ett litet barn sina avsikter på ett omfattande sätt med gester, uttryck och rörelser. Ett litet barn behöver en vägledare i närheten som känner till barnets individuella sätt att kommunicera. Instruktören reagerar på barnets initiativ till kontakt och uppmuntrar därmed barnets vilja till samspel. Samtidigt stärker instruktören barnets positiva självbild och självacceptans. Efter hand lär sig barnet att klassificera saker med begrepp och att förstå sambanden mellan dem. Barnet lär sig fråga och svara.

Simskolans veckovisa rutiner lär små barn språk relaterat till olika situationer. När barn växer upp kopplar de språket till aktiviteten i sin lek, så vikten av deras egna erfarenheter, särskilt lek, i språkinlärning betonas. Med hjälp av språket formulerar barn syftet med sin lek, beskriver dess framsteg och reglerar sina relationer.

Ett barn har en naturlig tendens att leka med ord. Rimmande och roliga meningslösa ord riktar barnets uppmärksamhet från betydelsen till språkets form och skärper området för språklig medvetenhet. Barn gillar också berättelser. Ramsor, sånger, sagor, berättelser och lekar tillhör de små barnens värld från allra första början. De introducerar barnet till världen omkring dem, språkets rikedomar och lär dem öva på att lyssna.

Språket spelar en central roll i ett barns karaktäristiska sätt att agera. Ett barn behöver språk i sina aktiviteter och språket utvecklas genom att leka, röra sig, utforska och uppleva och uttrycka sig konstnärligt.

Träna och lära sig simma

Regelbunden träning är grunden för ett barns välbefinnande och sunda tillväxt. Vid rörelse tänker barnet, upplever glädje, uttrycker sina känslor och lär sig nya saker. Vattensporter är också fart och upplevelser, mycket stänk och andningskontroll. Utvecklingen av en aktiv livsstil börjar i tidig barndom. Rörelse är ett naturligt sätt för ett barn att lära känna sig själv, andra människor och sin omgivning. Ett barns medvetenhet om sin egen kropp och dess kontroll lägger grunden för en sund självkänsla..

Regelbunden guidad motion, som simskola, är viktig för ett barns övergripande utveckling och motoriska inlärande. Det är viktigt att instruktörer vet hur man använder olika undervisningssätt parallellt och att varje barns motoriska utveckling observeras regelbundet. Att kombinera motorisk aktivitet med aktivitet och undervisning ökar barns möjlighet till inlärning.

På SLS fortskrider undervisningen allt efter barnets utvecklingsnivå. I utbildningen av instruktörer ligger tonvikten på att observera, identifiera och utvärdera barnets utvecklingsnivå både på torra land och i vatten. Barnets psykologiska, sociala och känslomässiga utveckling är jämställd med den motoriska utvecklingen. Dessa inkluderar till exempel förmågan att arbeta i grupp, att bli självständig och även bli trotsig, men också olika perioder av känslighet och utvecklings-platåer. I undervisningen av SLS tas hänsyn till varje barns individuella utvecklingsnivå inom olika områden. Gruppundervisning stöder barns normala utveckling i varje ålder, och den är differentierad i individuell undervisning. Samtidigt tas hänsyn till varje familjs speciella önskemål

Att Utforska

Utforskande är naturligt för ett barn från födseln. I simskolan utforskar och undrar barn ofta över till exempel vattnets egenskaper och sin egen och andras kroppar. Under forskningen tillfredsställer barnet sin nyfikenhet och upplever delaktighet i världen och samhället omkring sig. Barnets egen upplevelsevärld och samspel med andra barn och vuxna och den omgivande miljön fungerar som inspiration för barn i olika åldrar att utforska sig själva. Barnet upplever att dess utforskande förundran, frågor, reflektioner och handlingar är meningsfulla. Den kan forska om nya saker själv och tillsammans med andra, experimentera ifred. Upplevelsen av försök, misstag och insikt upprätthåller och stärker glädjen att lära hos ett barn.

Etisk orientering

Etisk orientering undersöker frågor om en värld av värderingar och normer. I simskolan uppstår gruppsituationer och händelser som kan betraktas och granskas utifrån perspektiven rätt och fel, gott och ont, sanning och lögner. Frågor om rättvisa, jämlikhet, respekt och frihet kan också hanteras naturligt i en simskola. Det är viktigt att ta hänsyn till barnens utvecklingsnivå. Rädslor, ångest och skuld är också en del av barns liv. De diskuteras med barn så att barnet kan känna sig tryggt.


Instruktörens och föräldrarnas samarbete i simlektioner

Samarbete hänvisar till föräldrars och personals medvetna engagemang för att arbeta tillsammans för att stödja barns tillväxt, utveckling och att lära sig simma. Detta kräver ömsesidigt förtroende, jämlikhet och ömsesidig respekt. Föräldrar har den primära rätten och ansvaret för sina barns uppfostran och kunskap om sitt eget barn. Personalen har den yrkeskunskap och kompetens som utbildningen ger samt ansvaret för att skapa förutsättningar för ett vägledande partnerskap och jämlikt samarbete.

 

 

Takaisin ylös