Simskolan Lilla Svanens allmänna avtalsvillkor 1.2.2024-

Dessa allmänna avtalsvillkor (nedan Villkor) tillämpas på Scandinavian Institute of Aquatics AB:s kunder från och med 1.2.2024. Simskolan Lilla Svanen är en bifirma till Scandinavian Institute of Aquatics AB. Kunden ska läsa dessa avtalsvillkor noggrant före anmälan till och inledning av simtjänsterna.

1 Allmänt

1.1. Villkoren är försäljningsvillkoren i transaktionen mellan Kunden och Simskolan Lilla Svanen. Villkoren har utarbetats av Simskolan Lilla Svanen. Vid sidan av Villkoren, kan enskilda specialvillkor komma att tillämpas på en del av Simskolan Lilla Svanens tjänster och erbjudanden. Dessa specialvillkor finns att läsa på webbplatsen www.lillasvanen.se

1.2 När Kunden anmäler sig till Simskolan Lilla Svanens verksamhet, godkänner Kunden dessa Villkor och förbinder sig att följa dem. Avtalet uppstår när Kunden har betalat avgiften och serviceleverantören har bekräftat den.

1.3 Simskolan Lilla Svanen förbehåller sig rätten att ensidigt ändra Villkoren enligt punkt 6.5.

2 Kundrelation hos Simskolan Lilla Svanen

2.1 Användning av Simskolan Lilla Svanens tjänster förutsätter en kundrelation.

2.2 En kundrelation för en minderårig kan ingås av vårdnadshavaren, varvid vårdnadshavaren i sista hand ansvarar för Kundavtalet och betalningsskyldigheterna förknippade med det.

2.3 Kundens kundrelation gäller tills vidare, såvida den inte har separat angivits som tidsbestämd (t.ex. simskola under lov). Kundrelationen upphör om Kunden separat avslutar kundrelationen i enlighet med punkt 6 i Villkoren.

2.4 Kundrelationen är personlig. Således kan Kundrelationen inte överföras till en annan person. Kundrelationen omfattar barnet och två vårdnadshavare samt i babysimgrupperna dessutom familjens andra barn som är under skolåldern under uppsikt av en vuxen.

2.5 Kundrelationen ger Kunden rätt att varje vecka delta i den egna simgruppen under den angivna tidpunkten och på den angivna platsen, då simgruppen ordnas i enlighet med punkterna 2.6–2.9 i Villkoren. De vid varje tillfälle gällande priserna, produktutbudet och simgrupperna finns att läsa på webbplatsen www.lillasvanen.se.

2.6 Simskolan Lilla Svanen strävar efter att ordna simlektioner året runt, bortsett från helgdagar samt julafton, nyårsafton och midsommarafton. Månatliga fakturor gottgörs inte på grund av helgdagar eller helgaftnar.

2.7 Vid serviceavbrott och/eller andra längre stängningar ordnar inte Simskolan Lilla Svanen sina simgrupper. De månatliga fakturorna justeras med anledning av bassängernas serviceavbrott och/eller andra längre stängningar med anknytning till fastigheten, vilket innebär att Kunden inte är skyldig att betala under de tidpunkterna.

2.8 Kunden är medveten om och godtar att Simskolan Lilla Svanen inte alltid kan garantera en deltagarplats i Kundens simgrupp, om deltagarantalet eller tillgången till simgruppen har begränsats av någon anledning. Simskolan Lilla Svanen ordnar dock en ersättande simlektion om simgruppen måste ställas in av arrangören (t.ex. av bassängtekniska orsaker). Detta gäller inte simlektionerna som nämns i punkterna 2.6 och 2.7.

2.9 Kunden är medveten om och godtar att Simskolan Lilla Svanen under Kundens kundrelation ensidigt ändrar sitt produkt- och serviceutbud eller simgruppernas tider och platser enligt efterfrågan och resurser.

3 Kundavgifter

3.1 Kunden eller någon annan person (t.ex. vårdnadshavaren), som anmäler sig som kunde hos Simskolan Lilla Svanen förbinder sig att ansvara för Kundens kundavgifter och andra avgifter, och är skyldig att erlägga kundavgifterna och andra eventuella avgifter (nedan Kundavgift) i enlighet med Simskolan Lilla Svanens vid varje tillfälle gällande priser.

3.2 Simskolan Lilla Svanens Kund ska meddela ett eller flera Betalningssätt till Simskolan Lilla Svanen. Kunden befullmäktigar Simskolan Lilla Svanen att debitera vilket Betalningssätt som helst som är anknutet till Kundens konto om debitering via det primära Betalningssättet inte lyckas eller om det inte längre används för att betala månadsavgiften. Kunden ansvarar för obetalda avgifter. Om debiteringen av avgiften inte lyckas för att kortet inte är giltigt, det inte finns tillräckliga medel på kontot eller av någon annan anledning, äger Simskolan Lilla Svanen rätt att avbryta användningen av tjänsten tills debitering enligt ett giltigt Betalningssätt lyckas.

3.3 Förfallodatumet för månadsdebiteringen gällande kundavgifter är den första vardagen i föregående månad. Ett undantag till detta är kundrelationens startmånad, vars förfallodatum för debitering infaller i anslutning till anmälan. I anslutning till inledningen av tjänsten debiteras Kunden för startmånadens kvarvarande simlektioner samt nästa månads avgift. Därefter debiteras månadsavgifterna alltid den första vardagen i månaden innan.

3.4 Om Kunden underlåter sig att betala Kundavgifterna i rätt tid, är Kunden skyldig att erlägga dröjsmålsränta för de försenade Kundavgifterna och påminnelseavgift i enlighet med räntelagen. Dessutom får Simskolan Lilla Svanen debitera Kunden de kostnader som uppstår för indrivningen av de försenade Kundavgifterna.

3.5 Simskolan Lilla Svanen överför indrivningen av försummade Kundavgifter till ett inkassoföretag. Om Kunden har fått en betalningspåminnelse eller ett inkassobrev från inkassoföretaget, ska Kunden vid betalning av Kundavgifterna använda de betalningsanvisningar som inkassoföretaget uppger. Om kunden trots detta betalar avgifter direkt till Simskolan Lilla Svanen, får Simskolan Lilla Svanen rikta dessa betalningar till Kundens andra Kundavgifter som inte har gått till inkasso.

3.6 Inställda simlektioner och månadsavgifter ersätts inte monetärt i efterhand och fakturor justeras inte på grund av semesterresor, sjukdom eller andra frånvaron som man känner till. En outnyttjad simlektion kan ersättas i någon annan fast grupp i den innevarande månadens eller nästa månads grupper, om det finns plats i dem. Detta förutsätter att frånvaron har meddelats i enlighet med anvisningarna på webbplatsen. Efter anmälan om frånvaro strävar Simskolan Lilla Svanen efter att ordna en ersättningslektion, såvida en lämplig tid hittas för detta syfte.

3.7 Simskolan Lilla Svanen förbehåller sig att höja kundavgifterna, men de ska alltid meddelas minst en (1) månad i förväg.

4 Kundens skyldigheter


Kunden är skyldig att:

• läsa och följa Simskolan Lilla Svanens vid varje tidpunkt gällande säkerhetsanvisningar och andra anvisningar, som finns på Simskolan Lilla Svanens webbplats (lillasvanen.se)

• i samband med anmälan ange nödvändiga kunduppgifter (inkl. kontaktuppgifter) och faktureringsuppgifter till Simskolan Lilla Svanen.

• utan dröjsmål meddela ändringar med anknytning till kunduppgifterna (inkl. kontaktuppgifterna) eller faktureringsuppgifterna.

• till ledaren meddela sina egna eller sina barns hälsorelaterade problem som påverkar simningen.

• se till att ha ett tillräckligt försäkringsskydd i händelse av person- eller egendomsskada.

5 Informering och marknadsföring till kunden samt behandling av personuppgifter

5.1 Genom att anmäla sig godkänner Kunden att Simskolan Lilla Svanen får skicka information om sina tjänster och erbjudanden till Kunden till den postadress och/eller e-postadress som Kunden har angivit. Kunden får dock när som helst förbjuda Simskolan Lilla Svanen att skicka marknadsföringsmeddelanden.

5.2 Kunden godkänner att Simskolan Lilla Svanen får registrera, spara och/eller behandla Kundens personuppgifter (t.ex. kontaktuppgifter och betalningsuppgifter) samt de av Simskolan Lilla Svanens tjänster som Kunden använder i enlighet med personuppgiftslagen. Syftet med insamlingen av ovan nämnda uppgifter är att administrera och ta hand om kundrelationen på bästa möjliga sätt samt att även informera Kunden om Simskolan Lilla Svanens vid varje tillfälle tillgängliga tjänster.
Kunden godkänner att Simskolan Lilla Svanen får spara Kundens besökshistorik. Att spara besökshistoriken gör det möjligt att utveckla uppföljningen och ledningen av Kundens träningsaktivitet. Med besökshistorik avses information om hur många gånger och på vilka lektioner Kunden har deltagit vid Simskolan Lilla Svanens verksamhetsställen, vilka tjänster och erbjudanden som Kunden har skaffat eller utnyttjat samt huruvida Kunden har deltagit eller avbokat deltagande i lektioner.

5.3 Kundens uppgifter överlåts inte till utomstående utan Kundens skriftliga samtycke, med undantag för överlåtelse av uppgifter som baseras på lagen.

5.4 Kunden samtycker till att Simskolan Lilla Svanen tar fotografier och videobilder av sin verksamhet och sina kunder som kan användas i marknadsförings- och utbildningsmaterial. Kunden får dock när som helst förbjuda att fotografier tas av hen.

6 Säga upp kundavtal eller ensidig ändring av avtalsvillkoren

6.1 Uppsägningstiden för kundrelationen är en kalendermånad och den räknas alltid från mottagandet av uppsägningsmeddelandet till den sista dagen i nästa kalendermånad.

6.2 Uppsägningen ska göras skriftligen eller elektroniskt. Beträffande skriftlig eller elektronisk uppsägning får Kunden inom 14 dagar en skriftlig bekräftelse på registreringen av uppsägningen samt uppgifter om fakturasituationen samt datumet för då Kundrelationens avslutas. Om Kunden av någon anledning inte får en skriftlig bekräftelse på sin uppsägning från Simskolan Lilla inom 14 dagar, ska Kunden omedelbart kontakt Simskolan Lilla Svanen för att reda ut situationen.

6.3 Vid uppsägning av Kundavtalet har Kunden rätt att delta i sina simgrupper tills Kundrelationen upphör att vara giltig. När Kundrelationen upphör att gälla, förlorar Kunden sin plats i sin simgrupp.

6.4. Kunden kan välja att tillfälligt avbryta deltagandet på simlektionerna, det vill säga ta en paus från dem. Pausen kan som längst vara 3 månader. Under denna tid reserveras en möjlighet för Kunden att återvända till samma grupp efter pausen. Pauser anmäls alltid skriftligen i enlighet med anvisningarna på webbplatsen. Pausen bekräftas skriftligen till Kunden och en faktura för den första månaden efter pausen skickas till hen. Genom att betala denna faktura, säkerställer Kunden sin plats i gruppen.
Under pauserna faktureras inte Kunden för pausmånaderna.

6.5 Simskolan Lilla Svanen har ensidig rätt att ändra priserna, serviceutbudet, Kundavgifterna och Villkoren. Om ändringarna förväntas vara ogynnsamma för Kunden, meddelas Kunden om ändringarna minst en (1) månad innan ändringarna träder i kraft. Om Simskolan Lilla Svanen beslutar om väsentliga och ur Kundens perspektiv ogynnsamma ändringar i Avtalsvillkoren, har Kunden alltid rätt att säga upp Kundrelationen så att den, till skillnad från den i övrigt tillämpliga uppsägningstiden, upphör att gälla från det att ändringarna träder i kraft. Uppsägningen ska göras i enlighet med punkt 6.2.

6.6 Simskolan Lilla Svanen har rätt att upphäva Kundavtalet med omedelbar verkan om Kunden uppenbarligen bryter mot villkoren i Kundavtalet eller Simskolan Lilla Svanens övriga anvisningar.

Betydande avtalsbrott är till exempel (dock utan att begränsas till dessa):
• Underlåtenhet att betala Kundavgifterna.
• Brott mot Simskolan Lilla Svanens säkerhets- och ordningsregler.
• Underlåtenhet att hörsamma en varning som Simskolan Lilla Svanen har gett till Kunden.

7 Egendoms- och skadeståndsansvar

7.1 Simskolan Lilla Svanen ansvarar inte för eventuella personskador, stölder eller förluster av annan personlig egendom som Kunden har med sig som sker på Simskolan Lilla Svanens verksamhetsställen, såvida tvingande lagstiftning inte säger annat.

7.2 Vårdnadshavarna ansvarar för barnen i omklädningsrummen och duschutrymmena samt i bassängen och i dess omedelbara närhet.

7.3 Kunden är medveten om och godkänner att deltagandet i Simskolan Lilla Svanens verksamhet sker på eget ansvar. Simskolan Lilla Svanen ansvarar inte för Kundens eventuella hälsorelaterade problem eller besvär som kommer av dessa.

8 Ansvarsfrihet, tillämplig lag och tvistlösning

8.1 Simskolan Lilla Svanen ansvarar inte för hinder för Kundens möjligheter att delta på simlektionerna eller andra tillfälliga begränsningar som anges i Kundavtalet och som riktas till Kundens rättigheter som man kan påvisa har berott på orsaker som står utanför Simskolan Lilla Svanens möjligheter att påverka och som Simskolan Lilla Svanen rimligen inte har kunnat varken förutse eller förhindra (s.k. force majeure).

8.2 På Kundavtalet tillämpas Sveriges lagstiftning.

8.3 Tvister mellan Kunden och Simskolan Lilla Svanen strävar man efter att lösa genom att samarbeta. Om man inte kan nå en lösning, kan båda parterna föra ärendet vidare för avgörande i tingsrätten.

Takaisin ylös